střelnice Znojmo - Oblekovice

čtyřkolky

Smlouva o pronájmu čtyřkolky

1. Pro zapůjčení čtyřkolky zákazník potřebuje minimálně dva platné průkazy totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz).
2. Nájemce souhlasí se zpracováním jeho osobních dat.
3. Před zapůjčením nájemce skládá vratnou kauci ve výši 3.000,- Kč za čtyřkolku
4. V případě poškození stroje peněžní kauce slouží pronajímateli na opravu a uvedení do původního stavu.
5. Cena za pronájem vozidla musí být uhrazena předem a v hotovosti.
6. Nájemce je povinen dodržovat bezpečnost silničního provozu na veřejných komunikacích dle platných vyhlášek, se čtyřkolkami neskákat a jezdit takovým způsobem aby nedošlo k jejich poškození.
7. Zakázáno je závodění nebo soutěžení.
8. Nájemce byl dobře obeznámen o způsobu ovládání a jízdy na vozidle.
9. Nájemce je povinen ověřit před začátkem jízdy při snížené rychlosti účinnost brzd (úplné zabrždění). Pokud při tomto testu zjistí sníženou účinnost brzd, má povinnost o tom informovat personál půjčovny a ihned ukončit jízdu.
10. V případě, že nájemce zjistí poruchu nebo narušení činnosti vozidla, je povinen toto oznámit majiteli a přerušit jízdu.
11. Nájemce je povinen přerušit jízdu také v případě kdy nemá objektivní kontrolu nad vozidlem a ohrožuje tak další osoby nebo sám sebe.
12. Pronajímané stroje jsou pojištěny pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. V případě škody nebo uplatnění pojištění přebírá náklady nájemce. V případě poškození vozidla je tato částka splatná do 10 dnů. Za každý další den, kdy je vozidlo mimo provoz, je zákazník povinen zaplatit plnou nájemní cenu.
13. Pokud nájemce přeruší jízdu z důvodu špatného technického stavu vozidla nebo pokud byl majitelem vyzván k přerušení jízdy (aniž by k tomu zavdal sám příčinu) bude mu vrácena zpět poměrná část zaplacené částky.
14. V případě úrazu v areálu půjčovny, bude zákazník ošetřen na místě, popřípadě bude provozovatelem zajištěno předání zraněného do lékařské péče.
15. Nájemce ručí v plné míře za všechny škody, které způsobil vlastní vinou a je povinen okamžitě oznámit pronajímateli způsobenou škodu. Pronajímatel neručí za případné újmy na zdraví.
16. Pokud nájemce poruší některou zákonnou povinnost nebo povinnost vyplývající z obchodních podmínek nebo se chová takovým způsobem, že ohrožuje život, zdraví nebo majetek, může být okamžitě ukončena doba pronájmu. Zaplacená částka mu nebude vrácena, nárok na úhradu škod, které vznikly ostatním účastníkům, dodržujícím stanovené povinnosti, zůstává zachován.
17. Pronajímatel si vyhrazuje právo oznámit obzvláště závažné přestupky, které ohrožují zdraví a život ostatních účastníků, všechny trestné činy.
18. Nájemce nesmí pronajaté vozidla poskytovat nebo půjčovat třetím osobám bez souhlasu pronajímatele. Za škody způsobené třetí osobou přebírá plně zodpovědnost nájemce.
19. Stroje budou nájemci předány v technicky i opticky odpovídajícím stavu, s plnou nádrží. Pronajímateli budou vráceny v původním technickém stavu, opět s plnou nádrží.
20. Nájemce je povinen používat během jízdy ochranné pomůcky (helmu, rukavice).
21. Nájemce nesmí nechávat čtyřkolku bez dozoru nebo nezabezpečenou proti odcizení. Nájemce ručí při odcizení vozidla v plné výši její ceny.
22. Nájemce je povinen jezdit pouze po veřejných komunikacích nebo místech k tomu vyhrazených pronajímatelem a nepoškozovat soukromé pozemky.
23. Vozidla musí být vráceny v dohodnutém termínu. Případné zpoždění musí být oznámeno včas pronajímateli. Při překročení lhůty pronájmu se nájemce zavazuje zaplatit za každou započatou hodinu odpovídající cenu dle platného ceníku.
24. Zaplacením jízdného zákazník potvrzuje seznámení a souhlas s výše uvedenými podmínkami.
25. Nájemce si vyhrazuje právo nepronajmout předmět smlouvy při podezření, že pronajímatel není způsobilý k řízení motorového vozidla nebo nedojde-li k oboustranné dohodě mezi nájemcem a pronajímatelem.